OktatásOktatás

Az NFKK tagjai több egyetemen is oktatnak felsőoktatással kapcsolatos tárgyakat. Kérjük, a tárgyak indulásával kapcsolatban, illetve a bekapcsolódás lehetőségeiről konzultáljon a tárgy oktatójával.

Alapszakos tárgyak

  • Felsőoktatási rendszerek (Hrubos Ildikó, BCE, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, választható tárgy): A tantárgy a nagy felsőoktatási modellekből indul ki, és azok módosulását, illetve továbbélését mutatja be a fejlett országokban a hallgatói létszámexpanzió során. A hallgatók prezentációt tartanak és országtanulmányokat készítenek, amelyekben bemutatják a folyamat konkrét megvalósulását. (A tantárgy, illetve előzménye a kétezres évek elejétől folyamatosan meghirdetésre kerül, a Bologna-átálláskor kapta meg jelenlegi struktúráját.) 
  • Oktatási rendszer és oktatáspolitika (Veres Pál ás Golovics József, BCE Közgazdaságtudományi Kar, választható tárgy): A tárgy az oktatási rendszer alapvető céljait, intézményeit, szereplőit mutatja be. Adott intézményi kontextusban elemzi a szereplők magatartását, különös tekintettel a szakpolitika céljaira és eszközrendszerére. Tárgyalja az oktatási rendszer társadalmi beágyazódását és részletesen a felsőoktatási rendszernek, mint az oktatási rendszer alrendszerének legfontosabb intézményi jellemzőit, különös tekintettel a képzési rendszerre, az irányításra, a finanszírozásra és a nemzetköziesedésre. A kurzusban kiemelt szerepet kap a hazai tények és tendenciák bemutatása, elemzése, összevetése a nemzetközi tendenciákkal. A hallgatók általuk választott témában csoportokban dolgoznak és prezentációt készítenek. Az órai munkával extra pontok szerzésére van lehetőség.
  • Kutatószeminárium: A finanszírozás és az irányítás kérdései a felsőoktatásban (Veres Pál, BCE, Közgazdaságtudományi Kar, választható tárgy): A felsőoktatási rendszer finanszírozásának és az irányításának elméleti és aktuális szakpolitikai kérdései, különös tekintettel az intézményi (koordinációs és tulajdonjogi) aspektusokra.

Mesterszakos tárgyak

  • Felsőoktatás-politika (Hrubos Ildikó, BCE, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, választható tárgy): A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a felsőoktatás-politika változásának nemzetközi trendjeit a tömegoktatás szakaszába való átmenet során. Kiemelt szerepet kap az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának folyamata, illetve az utóbbi években megvalósuló globalizáció felsőoktatási megjelenése. A tantárgy épít a Felsőoktatási rendszerek BA tantárgyra, de nem belépési feltétel annak elvégzése. A Bologna-átállás során került be a tantervbe, a struktúra megtartása mellett tartalma folyamatosan módosul, a legfrissebb témák és jelenségek beépítésével.
  • Felsőoktatás-politika (Derényi András, ELTE PPK, Neveléstudomány MA szak felsőoktatási szakirány kötelező tárgya): a tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatás-politika meghatározó nemzetközi és hazai trendjeit, elemeit, szereplőit, továbbá azokat az eszközöket és folyamatokat, amelyek a felsőoktatási intézményrendszer alakítását, illetve az intézményi szintű politika implementációt célozzák. Képessé váljanak arra, hogy munkájuk során figyelembe vegyék a különböző szintű felsőoktatás-politikai céloknak és eszközöknek a felsőoktatás-pedagógiai folyamatokra gyakorolt hatását.
  • Intézményirányítás (Kováts Gergely, ELTE PPK, Neveléstudomány MA szak felsőoktatási szakirány kötelező tárgya): A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a pedagógiai, szervezési és vezetési folyamatok kapcsolatát; az intézmény-irányítás összefüggéseit az intézményeket körülvevő társadalmi, gazdasági, kulturális tényezőkkel, valamint a politika által közvetített érdekekkel; az intézmény-irányítás szerepét, sajátosságait a felsőoktatási intézmények egyre inkább integrálttá vált feladatainak (oktatás, kutatás, harmadik misszió) eredményes támogatásában és képessé váljanak az intézmény-irányítás sajátosságainak diagnosztizálására, problémáinak felfedezésére és változtatási lehetőségek megfogalmazására.

Doktori képzésben meghirdetett tárgyak

  • Felsőoktatás és karrier (a BCE doktori képzéseiben meghirdetett szabadon választható tárgy): a doktorandusz hallgatóknak már a doktori képzés során is oktatóként és kutatóként kell bekapcsolódniuk az egyetem oktatási és kutatási tevékenységeibe. A megfelelő helytálláshoz azonban nemcsak oktatói és kutatói készségekre van szükség, hanem annak a közegnek az alapos ismeretére is, amelyben érvényesülni szeretnénk. Ez az oktatói és kutatói készségektől eltérő „helyismeretet” igényel. Ennek megszerzése nemcsak a jobb érvényesüléshez szükséges, hanem bizonyos szempontból kötelesség is: az egyetemi oktatóknak és kutatóknak jelentős autonómiája van, amely éppúgy kiterjed az oktatásra és a kutatás tárgyának, módszereinek megválasztására, mint az egyetemi közélet alakítására. Ahhoz, hogy ezzel az autonómiával élni tudjunk, sőt, felelősen tudjunk élni, szükség van az alapvető „egyetemi (állam)polgári ismeretek” megszerzésére. 
  • Regionális és szolgáltató egyetem (Polónyi István, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgy keretében tárgyalt főbb témakörök: Regionális és szolgáltató egyetem – a felsőoktatás szervezetszociológiai és oktatásgazdasági sajátosságai. A felsőoktatás 19., 20. és 21. századi fejlődésének legfontosabb jelenségeinek áttekintése oktatásgazdasági és szervezetszociológiai aspektusból. Az intézmények szervezetszociológiai jellemzőinek fejlődése a humboldti és a napóleoni egyetem sajátosságaitól gazdálkodó és szolgáltató egyetem sajátosságaiig. A felsőoktatás tömegesedésének szociológiai, és gazdasági összefüggései, és hatása a felsőoktatás szervezetére és működésére; az állam és a felsőoktatás kapcsolatának alakulás – oktatáspolitika, finanszírozás; a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatrendszere - munkaerő-piaci és innovációs kapcsolatok; a felsőoktatás regionális kapcsolatai.
  • Diplomások foglalkoztathatósága (Polónyi István, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgy keretében tárgyalt főbb témakörök: Foglalkoztatáspolitika. Felsőoktatás tömegesedése. A foglalkoztathatóság (employability) fogalma, megközelítései. A diplomás foglalkoztathatóság legfontosabb szakirodalmának megismerése. A diplomás foglalkoztathatóság értelmezési formáinak és az ezekkel kapcsolatos nemzetközi vizsgálatok megismerése:  a közvetlen, vagy rövidtávú foglalkoztathatóság, azaz végzés utáni elhelyezkedés, - tágabb értelmezésben átmenet a munka világába; a foglalkoztathatóságot befolyásoló tulajdonságok, kompetenciák, s az ezekkel kapcsolatos képzési tényezők, a gazdaság elvárásai vs. az oktatás elképzelései, céljai; a hosszú távú, élethosszig tartó foglalkoztatottság, és az azt meghatározó, befolyásoló tényezők, (a diplomások tudásának fenntartása, megújítása, az elősegítő társadalmi rendszerek, LLL stb.). A diplomások foglalkoztathatóságának hazai kutatási lehetőségei, módszerei. Kutatási lehetőségek feltárása, módszerek kidolgozása. Kiemelt figyelemmel a tervezett OTKA kutatásra. Pilot kutatások a DPR 2011 alapján, ill a Debreceni Egyetem végzettjei, oktatói és foglalkoztatói körében. 
  • Felsőoktatás-politika (Polónyi István, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgy keretében tárgyalt főbb témakörök: a közpolitika és elemzése; a felsőoktatás történelmi fejlődése; a felsőoktatás-politika szereplői; a felsőoktatás-politika eszközei (törvények, stratégiai tervezés, finanszírozás, felsőoktatás irányítása); a hazai felsőoktatási törvények felsőoktatás-politikai elemeinek változása; a hazai felsőoktatás finanszírozásának története; az intézményi autonómia és az intézményi vezetés változása, - nemzetközi és hazai tendenciák.

Az NFKK tagjai szívesen nyújtanak segítséget felsőoktatási témájú szakdolgozatok és disszertációk készítésében. A konzultációval kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az oktatóval vagy az NFKK titkárságával.